Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím pobytu, bez oznámenia dôvodov odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie je možné výhradne písomnou formou. Toto odstúpenie musí byť doručené firme.
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. a zákazník je povinný zaplatiť nasledujúce poplatky:

Storno pred nástupom pobytuPoplatok
viac ako 60 dní10 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie
31-60 dní20 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie
11-30 dní50 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie
2-10 dní80 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie
1 deň pred nástupom100 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie

Poznámka: Počítajú sa vždy jednotlivé kalendárne dni, a to takto: 1. počítaný deň je deň storna zákazníkom uvedený na storne. Posledným počítaným dňom je deň pred nástupom (plánovaný začatím čerpania služieb). Ako storno celého pobytu je považované i nenastúpenie ubytovacích služieb v deň vyznačenom v rezervácii. Deň nasledujúci po vyznačenom dni nástupu sú všetky rezervované miesta uvoľnené pre potreby iných zákazníkov. GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. je povinný v prípade storna vykonať vyúčtovanie a najneskôr do 30 kalendárnych dní previesť zostávajúcu čiastku zákazníkovi.

Upozornenie: GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. vyžaduje zaplatenie storno poplatkov aj v prípade závažných dôvodov, ako sú choroba, živelné pohromy atď. Pre tento prípad doporučujeme uzatvoriť kvalitné poistenie proti storno poplatkom a nárokovať náhradu v poisťovni. Storno poplatok musí byť uhradený aj v prípade, že sa zákazník neúčastní pobytu v dôsledku nim udaných nesprávnych údajov na objednávke alebo nepredloží doklad o zaplatení zálohy. Zmena termínu sa považuje za stornovanie pobytu a následnú novú objednávku.

Rezervácia online