Štatút súťaže

 

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

 

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže o jesenný pobyt v GRAND HOTELI BELLEVUE umiestnenej na facebook stránke GRAND HOTELA BELLEVUE, a. s.

(ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

 

I

VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

 

1)       Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť
GRAND HOTEL BELLEVUE a. s.

Sídlo spoločnosti: Horný Smokovec 21, 062 01  Vysoké Tatry
IČO:
35781319
IČ DPH: SK2020255963
DIČ: 2020255963
zapísaná v OR Okresného súdu OS Prešov v odd. Sa vložka č. 10191/P

 

II

ÚČEL SÚŤAŽE

1) Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia obchodného mena vyhlasovateľa súťaže.

 

III

TRVANIE SÚŤAŽE

1) Súťaž bude prebiehať v období od 5. – 21. septembra 2017 (ďalej len „obdobie trvania súťaže“) s následným vyžrebovaním výhercov a odovzdaním cien.

 

 

 

IV

OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

 

1) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené v článku VII ods. 1 tohto štatútu.

 

V

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A PRIEBEH SÚŤAŽE

1) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovným spôsobom:

 

Účastník súťaže bude zdieľať na svoj facebookový profil príspevok uverejnený na profile spoločnosti GRAND HOTEL BELLEVUE dňa 5. septembra 2017,  ktorým vyhlasovateľ vyzýva súťažiacich k zdieľaniu príspevku.

 

Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom VIII odsek 1. štatútu.

Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník ďalej súhlas so zasielaním reklamných, marketingových a propagačných materiálov zo strany organizátora súťaže a samostatný súhlas so zasielaním reklamných, marketingových a propagačných materiálov prostredníctvom elektronickej pošty zo strany poskytovateľa výhier do súťaže, pričom v takomto prípade zároveň udelí aj súhlas na spracúvanie osobných údajov na tento účel v súlade s článkom VIII ods. 2 tohto štatútu. Účasť v súťaži nie je podmienená udelením súhlasu so zasielaním reklamných, marketingových a propagačných materiálov a súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účely zasielania reklamných a propagačných materiálov.

 

2) Každý účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť viackrát, t.j. každý účastník súťaže môže viackrát zdieľať príspevok vyhlasovateľa z facebookového profilu užívateľa na svoj vlastný profil.

3) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý sa v období trvania súťaže zapojí do súťaže spôsobom uvedeným v odseku 1 tohto článku.

 

Výhercovia budú žrebovaní za pomoci dvoch zamestnancov organizátora súťaže v jeho sídle. Žrebovanie o jesenný pobyt pre dve osoby na dve noci sa uskutoční 22. septembra 2017.

  

4) Žrebovanie sa uskutoční najneskôr nasledujúci deň po uplynutí obdobia trvania súťaže.

 

VI

VÝHRA A JEJ ODOVZDANIE

1) Predmetom výhry v súťaži sú nasledovné ceny:

jesenný pobyt pre dve osoby na dve noci, s termínom splatnosti do 27. 10. 2017.

2) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr v deň termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to prostredníctvom facebook správy.

3) Organizátor súťaže zašle výhercovi voucher v elektronickej podobe najneskôr do dvoch pracovných dní od určenia výhercu a to na e-mailovú adresu oznámenú príslušným výhercom na základe oznámenia o výhre zaslaného sprostredkovateľom súťaže v zmysle odseku 2 tohto článku.

 

4) Ak výherca výhru nevyčerpá voucher v termíne uvedenom na vouchre, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.

5) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Na základe prihlásenia sa do súťaže, udeľuje súťažiaci súhlasu s podmienkami súťaže na facebook stránke Grand Hotela Bellevue účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na  vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za inú výhru ani požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra uvedená v odseku 1 tohto článku.

 

VII

OSOBITNÉ USTANOVENIA

1) Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

2) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá
v prospech vyhlasovateľa súťaže.

3) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s týmto štatútom, resp. so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4) Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu e-mailovú adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.

5) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže, ak príslušný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

6) Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

7) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

8) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je zverejní na webstránke GRAND HOTELA BELLEVUE, a. s.

 

VIII

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, e-mail, za účelom ich zverejnenia na facebook stránke GRAND HOTELA BELLEVUE, a. s. v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, a to po dobu jedného roka od vstupu účastníka súťaže do súťaže, príp. do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.

2) Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

3) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže alebo organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

 

IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Tento štatút je zverejnený na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.hotelbellevue.sk

 

V Hornom Smokovci, 4. septembra 2017

Kontakt

GRAND HOTEL BELLEVUE
Horný Smokovec 21
062 01 Vysoké Tatry
Slovenská republika
+421/ 52 4762 111
+421/ 905 385 271
+421/ 915 790 064
© 2016 GRAND HOTEL BELLEVUE | Všetky práva vyhradené | desing by Jakub Živný, code by INCUBEMEDIA
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry Región Vysoké Tatry
Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu - Slovak service quality system in tourism
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
SK EN